Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepassingsgebied 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij Ruitershop Walho er uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de verkoper die zijn producten en aanbiedt via de Internetsites van Ruitershop Walho (hierna de "Verkoper" genoemd), en de al dan niet professionele koper (hierna de "Koper" genoemd) die met deze Verkoper een overeenkomst sluit om via een E-shop of enig ander E-commerce product met bestellings- en betalingsfaciliteiten (hierna allemaal "E-shop" genoemd) op de Internetsites van Ruitershop Walho aangeboden producten aan te kopen (hierna de "Overeenkomst" genoemd).

1.3 Een professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een geregistreerd BTW-nummer producten verwerft uitsluitend of gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden. Door het ingeven van een BTW-nummer bij zijn bestelling wordt de koper onweerlegbaar vermoed een professionele koper te zijn. Een niet-professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.

1.4 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

1.5 Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Koper ondubbelzinning de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Kopers worden ten stelligste aangeraden om bij het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden (die ten allen tijde kunnen veranderen) af te drukken en bij te houden samen met de overige (elektronische) correspondentie aangaande de Overeenkomst.

1.6 De algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst wordt afgesloten, worden samen met de andere transactiegegevens opgeslagen in een gegevensbestand op het ogenblik dat de Overeenkomst is afgesloten.

In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure kunnen partijen beroep doen op een uittreksel uit dit gegevensbestand dat betrekking heeft op hun transactie.  

 

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst 

2.1 Indien de Koper aan Ruitershop Walho elektronisch een bepaald product aangeboden via de E-shop van Ruitershop Walho bestelt, zal Ruitershop Walho deze bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven. Tegelijk met deze bevestiging verstrekt Ruitershop Walho informatie over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de Koper, alsmede de plaats en termijn van levering.  

2.3 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Ruitershop Walho.

2.4 Ruitershop Walho heeft de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. In de mate van het mogelijke zal de bevestiging ten laatste gebeuren zes (6) werkdagen na de bestelling. Indien Ruitershop Walho de bestelling niet bevestigt, zal Ruitershop Walho de reden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Koper meedelen.  

2.5 Ruitershop Walho heeft de volledige vrijheid om een Koper uit te sluiten van het gebruik van respectievelijk de E-shop van Ruitershop Walho en/of de Internetsites van Ruitershop Walho.   

 

Artikel 3: Verzaking aan de Overeenkomst 

3.1 De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op professionele kopers.  

3.2 Binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na de ontvangst van het product heeft de Koper het recht om aan de Overeenkomst te verzaken. De Koper moet Ruitershop Walho binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De Koper zal binnen veertien (14) dagen nadat hij Ruitershop Walho heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan Ruitershop Walho  .  

3.3 De Koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de "Handelspraktijkenwet" genoemd). Deze producten zijn producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen of producten op maat gemaakt en naar wensen van de Koper.

3.4 In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de Koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar Ruitershop Walho  .

3.6 De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de bijbehorende factuur en de originele leveringsbrief. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn geopend of gebruikt.Retourzendingen worden geadresseerd aan Ruitershop Walho bvba, Walhostraat 53a2, 3401 Walshoutem Landen en dienen aangeboden te worden tijdens de openingsuren van de winkel.Zie openingsuren op onze website.

3.7 Ruitershop Walho zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd in artikel 3.6. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal Ruitershop Walho de Koper hieromtrent informeren en zal Ruitershop Walho de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de Overeenkomst verzaken.

Na het verstrijken van deze termijn van vijftien (15) dagen kan Ruitershop Walho de staat waarin het betreffende product is teruggezonden niet langer aan de Koper tegenwerpen.

3.8 Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal Ruitershop Walho de Koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan Ruitershop Walho  , terugbetalen aan de Koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, genoemd in artikel 3.7, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de Koper Ruitershop Walho heeft meegedeeld aan de Overeenkomst te verzaken.  

 

Artikel 4: Prijzen 

4.1 De prijzen aangegeven op de E-shop van Ruitershop Walho zijn in Euro uitgedrukt, inclusief BTW en exclusief vervoerskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.  

4.2 Ruitershop Walho behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven in zijn E-shop, te wijzigen.

4.3 Bij aanschaf van een product is de Koper gehouden om aan Ruitershop Walho de prijs te betalen zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop van Ruitershop Walho was aangeduid. Echter, indien de prijs ondubbelzinnig een materiële vergissing betreft, is Ruitershop Walho niet gehouden het product tegen deze prijs te leveren aan de Koper.  

 

Artikel 5: Betaling 

5.1 Betalingen kunnen gebeuren met overschrijving via de bank. Het is Ruitershop Walho die beslist welke betalingsmogelijkheden hij aanbiedt aan de Koper.  

5.2 Bij betaling middels een overschrijving, is de Koper gehouden om tot betaling over te gaan uiterlijk op de achtste (8e) werkdag na de bestelling .  

5.3 Indien de betreffende bank of kredietinstelling de betaling weigert, kan Ruitershop Walho de Overeenkomst als onbestaand beschouwen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de Koper, nadat de verkoopprijs definitief en volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat het product en aan de Koper wordt geleverd.

 

Artikel 7: De Levering 

7.1 De Koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats aangeven.

7.2 De leveringskosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

7.3 Indien de Koper niet aanwezig is bij de levering, en evenmin een voorziening heeft getroffen om in zijn plaats het product in ontvangst te laten nemen, terwijl deze werd aangeboden op het door de Koper aangegeven adres en tijdens de door de Koper aangegeven periode, zal het product op een later tijdstip worden geleverd. De Koper dient de bijkomende vervoerskosten te betalen. In geval van misbruik (bijvoorbeeld wanneer de Koper een vlotte levering herhaaldelijk tegenwerkt), heeft Ruitershop Walho bovendien het recht om de Overeenkomst ongedaan te maken. Hij zal de Koper daarvan per e-mail op de hoogte brengen. De Koper kan in dat geval bovendien gehouden worden tot vergoeding van de eventueel door hem veroorzaakte schade.  

7.4 producten zullen worden geleverd door de vervoerder aangeduid door Ruitershop Walho, tenzij Koper en Verkoper dit anders overeenkomen.

7.5 In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij Ruitershop Walho in voorraad zijn. Niettemin spant Ruitershop Walho zich in om de producten te leveren op de plaats en binnen de termijn welke is aangegeven in de bestelling, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bestelling van het product en/of de dienst, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.6 Ruitershop Walho zal de Koper informeren omtrent enige vertraging van de levering welke onafhankelijk is van de wil van Ruitershop Walho.

7.7 Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de Koper de Overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de Koper, noch Ruitershop Walho de andere partij te vergoeden.

De Koper dient Ruitershop Walho per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de Overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal Ruitershop Walho het door de Koper reeds betaalde factuurbedrag aan de Koper terugbetalen op de door de Koper opgegeven bankrekening.

7.8 Indien de verkoper omwille van geen beschikbaarheid of produktie meer van een artikel bij zijn leveranciers niet aan zijn verplichting kan voldoen een bestelling of een deel ervan te leveren kan de Verkoper de Overeenkomst ongedaan maken. De verkoper brengt de koper hiervan per mail op de hoogte. In een dergelijk geval  is er door  Ruitershop Walho aan de andere partij geen vergoeding veschuldigd. Ruitershop Walho zal het door de Koper reeds betaalde bedrag terugbetalen op de door de Koper opgegeven bankrekening ten laatste 15 dagen na de kennisgeving.

 

Artikel 8: Ontvangstplicht en Klachttermijn 

8.1 De Koper is verplicht om de producten in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die verricht werd.  

8.2 De professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na de levering van het betreffende product de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Ruitershop Walho in verband met het geleverde product.  

8.3 De niet-professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na het verstrijken van de periode van zeven (7) werkdagen, zoals bepaald in artikel 3.2, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Ruitershop Walho in verband met het geleverde product.  

8.4 Na het verstrijken van de termijn, zoals bepaald in artikelen 8.2 en 8.3, wordt het product geacht definitief te zijn aanvaard door de Koper als conform, en worden zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn.  

8.5 Eventuele klachten kunnen uitsluitend worden gericht aan het adres van Ruitershop Walho en dienen vergezeld te gaan van het product, een kopie van de originele leveringsbrief en de factuur.  

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van Ruitershop Walho  

9.1 Zelfs indien de Koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen genoemd in artikelen 8.2 en 8.3, blijft de aansprakelijkheid van Ruitershop Walho ten opzichte van de gebrekkigheid van een product welke door Ruitershop Walho is geleverd, beperkt tot de vervanging door een gelijkaardig product of de terugbetaling van de aankoopprijs.

9.2 In geen geval is Ruitershop Walho aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

 

Artikel 10:Terugbetaling 

10.1 Teneinde een terugbetaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikelen 8 en 9 mogelijk te maken, dient de Koper het product terug te zenden aan Ruitershop Walho.

10.2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Ruitershop Walho, is Ruitershop Walho gehouden alle verzendingskosten te betalen.

10.3 Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, zal Ruitershop Walho het product terugzenden aan de Koper. Alle verzendingskosten zullen in dat geval voor rekening van de Koper zijn. Ruitershop Walho zal de reden van de ongegrondheid van de klacht aan de Koper meedelen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van Ruitershop Walho  

11.1 Ruitershop Walho kan als uitbater van het E-commerce platform dat toegang geeft tot de E-shop van Ruitershop Walho niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrekkigheid aan de producten welke door Ruitershop Walho aan de Koper worden geleverd.

11.2 Ruitershop Walho kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de E-shop van Ruitershop Walho en voor de informatie die zich op de E-shop van Ruitershop Walho bevindt.

 

Artikel 12: Geschillenbeslechting 

Indien de Koper en Ruitershop Walho een geschil hebben met betrekking tot de inhoud van de E-shop van Ruitershop Walho of in verband met een bestelling, zullen zij in de eerste plaats proberen om zelf tot een oplossing te komen. In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure, kunnen zowel Koper als Verkoper bovendien beroep doen op de bewijsmiddelen zoals deze zijn omschreven in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 13: Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten 

De Koper is gehouden om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals onder andere het merkenrecht, welke rusten op de producten die aan de Koper geleverd worden, te respecteren.

 

Artikel 14: Overdracht 

14.1 Ruitershop Walho mag al zijn rechten en plichten ten aanzien van de Koper overdragen aan een derde, op voorwaarde dat hij de Koper hiervan op voorhand informeert.

14.2 De Koper kan in geen geval zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst met Ruitershop Walho overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ruitershop Walho  .

 

Artikel 15: Verklaring van Afstand 

Het verzuim van één der partijen om één der bepalingen van de Overeenkomst na te leven, brengt niet met zich mee dat voor de toekomst afstand kan worden gedaan van de naleving van deze bepaling. Evenmin kan de wederpartij afstand doen van het recht om naleving van elke bepaling van de Overeenkomst af te dwingen.

 

Artikel 16: Gehele Overeenkomst 

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De Overeenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat beide partijen hierin hebben toegestemd en rechtmatige vertegenwoordigers van de partijen de wijziging schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

 

Artikel 17: Onsplitsbaarheid 

Indien een bepaling van de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

Artikel 18: Overmacht 

18.1 In geval van een door de rechtspraak gebruikelijk als geval van overmacht erkend voorval, zal geen der beide partijen aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

18.2 In geval van overmacht heeft Ruitershop Walho het recht om, naar eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van de Koper op te schorten, dan wel de Overeenkomst met de Koper te ontbinden. Ruitershop Walho dient dit voorafgaand aan de Koper mee te delen. Een eventuele betaling van de Koper aan Ruitershop Walho zal door Ruitershop Walho aan de Koper worden terugbetaald

 

Artikel 19: Persoonlijke Gegevens 

Ruitershop Walho handelt volledig in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de "Wet" genoemd). De Wet is enkel van toepassing wanneer de Koper een natuurlijk persoon is. De Koper heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien. Daarnaast kan de Koper altijd bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking door Ruitershop Walho  , tenzij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. De Koper heeft het recht om onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen op eenvoudig schriftelijk verzoek.  

 

Artikel 20: Toepasselijk Recht en Bevoegdheid 

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en elke betwisting nopens de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst zal behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Ruitershop Walho zijn zetel heeft.